Działalność usługową w zakresie prowadzenia księgowości podmiotom gospodarczym rozpoczęliśmy w 1991 roku jako Biuro Rachunkowości i Badania Bilansu Krystyna Kliszewska w Bydgoszczy.

Biuro posiadało status podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz dodatkowo obsługiwało około 40 przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu.

W styczniu 2003 roku biuro zmieniło formę własności, przekształcając się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „BRID” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 27. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146786, posiada numer NIP 554-25-13-158 oraz Regon 093080009.

Kapitał spółki wynosi 100.000 zł i w całości został wpłacony.

Obsługę księgową prowadzimy w zakresie:

  • usług księgowych dla podmiotów prowadzących działalność budowlaną, handlową, produkcyjną i usługową,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów o różnej działalności oraz ewidencji ryczałtu.

Ponadto świadczymy usługi ściśle związane z księgowością polegające na:

  • opracowywaniu polityki rachunkowości,
  • opracowywaniu i wdrażaniu zakładowego planu kont,
  • sporządzaniu raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta,
  • kontroli ksiąg rachunkowych prowadzonych we własnym zakresie przez Klienta,
  • przygotowaniu materiałów i opracowaniem wniosków kredytowych i innych materiałów dla banku,
  • obecności osoby odpowiedzialnej za Państwa księgi we wskazanym przez Państwa dniu i miejscu.

Dla wszystkich obsługiwanych jednostek wykonujemy usługi w zakresie sporządzania list płac, obsługę ZUS i PFRON a dla firm realizujących projekty unijne dofinansowywane ze środków unii europejskiej rozliczamy dotacje, sporządzając wnioski o płatność.

Prace wykonujemy przede wszystkim wykorzystując zintegrowany system finansowo- księgowy „SYMFONIA”.

Terminowe i prawidłowe wykonanie usługi księgowej uwarunkowane jest przestrzeganiem terminów dostarczenia dokumentów lub transferu danych do naszej spółki.

Pozostawiamy do wzajemnego uzgodnienia wybór formy i terminu wpływu dokumentów. Najczęściej praktykowanym przez nas i naszych klientów sposobem jest transfer danych drogą elektroniczną dwa razy w miesiącu. Taka forma jest możliwa po opracowaniu przez informatyków odpowiednich szablonów umożliwiających elektroniczny import danych między naszymi programami księgowymi a programami klienta.

Dokumenty papierowe mogą być dostarczone osobiście lub drogą pocztową w terminie 3-4 dni po dokonaniu transferu danych.

Biuro ubezpieczone jest od odpowiedzialności cywilnej w PZU z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych na kwotę 25.000 Euro oraz z tytułu innych czynności na kwotę 30 000 zł i 20 000 zł.

Wszystkie zatrudnione pracownice są pracownikami wieloletnimi systematycznie szkolącymi się w zakresie podatków i rachunkowości. Nadzór nad prawidłowością wykonywanych prac sprawuje biegły rewident wpisany do rejestru pod numerem 1673 oraz osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Rachunkowości posiadająca certyfikat Ministra Finansów upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.